مزایده ششدانگ واقع در شهرک صنعتی(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 193789
استان برگزاری : یزد
قیمت : مخفی
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/08/14
مهلت شرکت تا : 1399/09/01
ششدانگ پلاک 20 فرعی از یک فرعی 6526 بخش 26 یزد واقع در شهرک صنعتی .......به شماره صفحه 546 و دفتر 12 به نام شرکت تعاونی صنایع پیشرو سرام یزد ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است باحدود و مشخصات :
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.