مزایده پنج دانگ و سی و چهار سیر و نه مثقال(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 193786
استان برگزاری : مازندران
قیمت : مخفی
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/08/14
مهلت شرکت تا : 1399/08/28
پنج دانگ و سی و چهار سیر و نه مثقال و دو نخود و دو گندم و یک ارزن از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی شماره دو هزار و نهصد و چهل و شش فرعی از یک اصلی مفروز و مجزا شده از دو هزار و ششصد و پنجاه و سه فرعی از اصلی مذکور قطعه دو بخش پنج ثبت ساری تحت عنوان یک باب واحد تجاری واقع در ساری بلوار.......
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.