• مزایده  ششدانگ و مازاد اول و دوم یک دستگاه آپارتمان(ایران مزایده)

توضیحات

ششدانگ و مازاد اول و دوم یک دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتی سیزده هزارو چهل و دو فرعی از هزارو نهصدو هفتاد فرعی از بیست و پنج اصلی بخش شانزده ثبت قائمشهربه مساحت 140/80 متر مربع واقع در سمت.....

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

193771

استان برگزاری

مازندران

قیمت :

630,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه