• car

توضیحات

شش دانگ يك باب/قطعه پلاك ثبتی 1 (یک) فرعی از 2778 (دو هزار و هفتصد و هفتاد و هشت) اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش 2 شهر ناحیه یک استان کرمانشاه به مشخصات مالکیت: مالکیت شهرداری به عنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلی.....

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

193765

استان برگزاری

کرمانشاه

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه