• car

توضیحات

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت یکصدونود و هشت مترمربع و نود و یک دسیمترمربع به شماره سه هزار و دویست و سی و یک فرعی از چهل و یک اصلی مفروز و مجزا شده از شصت و چهار فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش چهار رشت که سند مالکیت تعویضی بشماره چاپی 221750 سری د سال 97 با شماره دفتر الکترونیکی .............

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

193762

استان برگزاری

مازندران

قیمت :

2,500,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه