مزایده شش دانگ یکدستگاه آپارتمان (ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 193723
استان برگزاری : زنجان
قیمت : 346,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/08/11
مهلت شرکت تا : 1399/08/26
شش دانگ یکدستگاه آپارتمان پلاک ثبتی 9021 فرعی از 41 اصلی واقع در بخش 7 زنجان
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.