مزایده دو دانگ یک قطعه زمین مزروعی (ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 193720
استان برگزاری : گیلان
قیمت : 500,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/08/11
مهلت شرکت تا : 1399/09/01

مزایده یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1416مترمربع

سندمالکیت دو دانگ مشاع ازششدانگ عرصه واعیان یکقطعه زمین مزروعی به شماره پلاک یکصدو نودونه سنگ اصلی هفتاد قریه گران شهرفومن بخش 24گیلان به مساحت 1416مترمربع

پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.