• آگهی و شرایط مزایده خودرو پراید مدل 84 (ایران مزایده)(ایران مزایده)