• آگهی و شرایط مزایده وانت زامیاد مدل 85 (ایران مزایده)(ایران مزایده)