• آگهی و شرایط مزایده سمند مدل 88 (ایران مزایده)(ایران مزایده)