•  مزایده 12 دستگاه خودرو (شرکت هواپیمایی) به صورت کلی و یکجا