• مزایده یک دستگاه  پراید  مدل : اعلام نشده  خودرو آسیب دیده