• مزایده سواري پراید sL132 به شماره انتظامي 28-731ص51 رنگ نقره ای مدل 1389