• مزایده سایپا ، تيپ : 111SE، رنگ : سفيد   سال توليد : 1396