• مزایده يك دستگاه سواری خودرو رانا به شماره انتظامی 691 د 98 ایران 51 تیپ : TU5رنگ:سفید