•  مزایده دو دستگاه خودرو  سازمان مالیات پراید مدل 1384 با رنگ سفید