• مزایده سواری پراید سفید رنگ مدل 1388 در شهر فيروزآباد