• مزایده یک دستگاه  پرایدرنگ : سفیدمدل : 97  سمندرنگ : آبیمدل : 93