• مزایده پراید سایپا تیپ 132 بشماره انتظامی ایران 35 - 984 ب 76 مدل 1390 برنگ سفید