• مزایده  سواری سايپا 141 آي مدل : 1389 رنگ : سفيد