• مزایده یک دستگاه  سمند  مدل : اعلام نشده  در شهر کازرون