• مزایده پرايد تيپ 111 مدل 1392  نوع سوخت بنزيني رنگ سفيد